bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie


UCHWAŁA NR XXXVII/183/2017 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/129/2016
RADY GMINY DALIKÓW
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DALIKOWIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy.
2. Biblioteka z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury uzyskuje osobowość prawną.
3. Biblioteka wraz z Filiami:
1) Filia Biblioteczna w Domaniewie,
2) Filia Biblioteczna dla Dzieci i Młodzieży w Dalikowie
wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

§ 2. Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:
1) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn.zm);
2) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U.z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446);
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
5) niniejszy Statut.

§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Dalików, a terenem działalności gmina Dalików.
2. Nadzór merytoryczny pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach.

§ 4. 1. Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
2. Filie biblioteczne używają pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie
oraz dodatkowo swoją nazwę i nazwę miejscowości, w której znajduje się filia.

§ 5. Biblioteka może posługiwać się skrótami w nazwie:
1) GBP w Dalikowie - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie;
2) GBP FB w Domaniewie - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie Filia Biblioteczna w Domaniewie;
3) GBP FB dla Dzieci i Młodzieży w Dalikowie - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie Filia Biblioteczna
dla Dzieci i Młodzieży w Dalikowie.

Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki

§ 6. 1. Biblioteka jest publiczną biblioteką gminy Dalików. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych społeczności gminnej oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, edukacji i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.
3. Biblioteka może prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych;
2) przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
4) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy;
5) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
7) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
8) udzielanie podstawowej pomocy informatycznej;
9) organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie gminy;
10) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;
11) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych;
12) organizowanie wycieczek promujących dorobek kultury i sztuki polskiej.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.

Rozdział 3
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor Biblioteki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dalików na zasadach i trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10. 1. Dyrektor Biblioteki zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki.
2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.
3. Dyrektor Biblioteki i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
Biblioteki w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 12. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki, regulują odrębne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników
instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 13. Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 14. 1. Gmina zapewnia Bibliotece lokal i niezbędne środki do jej podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji gminy Dalików.
3. Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe, celowe na realizacje zadań inwestycyjnych, celowe na wskazane zadania i programy (np. unijne), wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wydatki na całkowitą działalność pokrywane są z przychodów.
5. Biblioteka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.

§ 15. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w Regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 16. Do dysponowania finansami Biblioteki upoważnia się Dyrektora Biblioteki.

§ 17. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia gospodarki finansowej sprawuje Organizator.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 18. Statut nadaje Rada Gminy Dalików.

§ 19. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, dotyczące działalności kulturalnej.Opublikował: Tomasz Pawlak
Publikacja dnia: 30.06.2017
Podpisał: Tomasz Pawlak
Dokument z dnia: 30.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 254